İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu (“BİRİKİM”) tarafından hazırlanmıştır.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Öğrencimizin ve sizlerin kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatı ile (“Birikim”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır. İşbu veri işleme faaliyetleri süresince işlenen ve aktarıma tabi tutulan kişisel verilerinizin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması adına gerekli tedbirler Birikim tarafından eksiksiz ve gereğine uygun bir şekilde alınmaktadır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b): Okulumuzu tanıma amaçlı ziyaretiniz veya ön görüşme talepleriniz halinde, tüm kayıt işlemlerinin yapılabilmesi ve eğitim öğretim planlamalarının yürütülebilmesi amacıyla Birikim tarafından belirli belge ve kayıtlar veli/ vasilerden talep edilmekte ve işlenmektedir.
Zira bu belgelerin, 5101 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 8049 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30471 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında özel öğretim kurumları tarafından saklanması ve istenildiğinde yetkili memur ve mercilere sunulması yükümlülük altına alınmıştır.
İşbu kapsamda aşağıda detaylıca belirtilen kayıt ve belgelerdeki kişisel verileriniz, sadece örnek kabilinden olmak ve hiçbir şekilde sınırlayıcı bir şekilde sayılmamak kaydı ile, öğrenci ön görüşme süreçlerinin yürütülmesi, Birikim’in ve faaliyetlerinin tanıtılması, ödeme ile ilgili planlama yapılabilmesi, veli ve öğrenci yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası gibi okulumuz tarafından gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim yılının planlanmasının yapılması, verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılması, veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmelerin yapılması, istatistiki bilgilerin üretilmesi ve gerektiğinde bunların işin uzmanları ile paylaşılması, kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibata geçilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kayıt aşamasına geçilmesi halinde toplanması gereken belgelerin dosyalanması, düzenlenmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmelerin yapılması, Birikim’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, öğrencinin kurum içi süreçleri adına gerekli bilgilerin kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu hallerde, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde kullanılması, öğrencinin kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, veli görüşmelerinde öğrenci ile ilgili paylaşılan önemli bilgilerin kayıt altına alınması, sözleşme ilişkisinin ve mutad iş işleyişinin ispatlanabilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir:
2.1. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, mesleğiniz ile öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, sınıfı, kayıtlı olduğu okul bilgisi gibi kimlik verileri, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak sosyal medya hesaplarımızla, telefonla, e-posta adresiyle, internet sitemizdeki ilgili bölümler aracılığıyla otomatik yollarla; Birikim’e müracaat etmeniz halinde ön görüşme formu aracılığıyla ve sözlü olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
2.2. Cep telefonunuz gibi iletişim verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak sosyal medya hesaplarımızla, telefonla, e-posta adresiyle, internet sitemizdeki ilgili bölümler aracılığıyla otomatik yollarla; Birikim’e müracaat etmeniz halinde ön görüşme formu aracılığıyla ve sözlü olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
2.3. Teklif bilgisi, ödeme şekliniz, taksit sayısı, burs bilgisi, indirim miktarı gibi finansal verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak pos cihazı ve alternatif ödeme araçları aracılığıyla otomatik yollarla ve çek, senet, nakit ödeme aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
2.4. Okul çağında başka çocuğunuzun olup olmadığı bilgisi ve Birikim’i nereden duyduğunuza ilişkin açıklamalarınızda belirtebileceğiniz diğer kişisel verileriniz, Kanun’un 5.maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Birikim Okulları Görüşme Formu aracılığıyla ve sözlü olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Birikim’e müracaat etmeniz halinde veli veya vasi olarak bizimle paylaşabileceğiniz veya tarafımızdan vakıf olunan kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda kayıt altına alınarak mevzuattan doğan işlemlerin yürütülmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve Birikim bünyesindeki yetkili kişiler tarafından gerekli işlerin yönetilebilmesi amacıyla, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip öğretmenlerimiz tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.
Birikim’e müracaat etmenizden sonra elde edilen verileriniz aşağıda belirtilen kurum ve/veya kişilerle de amaçları ile sınırlı olmak ve amaçları için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilecektir.
3.1. Eğitim ve öğretim süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve öğrencinin kayıt olması halinde bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı alt birimler ile,
3.2. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;
3.3.Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;
3.4. Kayıt sürecine geçilmesi halinde sözleşmesel yükümlülüğümüz kapsamındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirilen ödemeler hakkında bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülüklerimizi gerçekleştirdiğimize ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankanın ilgili şubesinin irtibat kişisi ile;
3.5. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;
3.6. Birikim’in serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;
3.7. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.
4. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize (Birikim) Güneşli Mah. Üsküp Cad. No:111 Bağcılar / İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi kvkk@birikim.k12.tr adresine iletebilirsiniz.